AAC
การเงิน-การคลัง

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านสงเปือย ซอยบ้านนายทองม้วน ชัยเสนา เมื่อวันที่ 26-03-23 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านโคกไร่ จากบ้านนายหนูเกณฑ์ ถึงบ้านนายอาคม หล้าแหล้ เมื่อวันที่ 26-03-23 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านโคกไร่ จากบ้านนายหนูเกณฑ์ถึงบ้านนายอาคม หลาแหล้ เมื่อวันที่ 21-03-23 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร ม.8 บ้านถ้ำแข้ สายนายทองมา หล้าพิชิต เมื่อวันที่ 13-03-23 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.8 บ้านถ้ำแข้ สายไปถ้ำหมากหม้อ เมื่อวันที่ 13-03-23 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.9 บ้านโนนพันชาติ สายบ้านโนนพันชาติไปบ้านถ้ำแข้ เมื่อวันที่ 13-03-23 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6 บ้านอ่างศิลา ซอยหอพระพุทธฝั่งตรงข้ามทางทิศเหนือ เมื่อวันที่ 07-03-23 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ภายในตำบลสงเปือย ม.1-11 เมื่อวันที่ 21-12-22 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมอล็อคคอนเวิร์ส ลำห้วยโกทา ม.11 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 21-12-22 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านธารทอง เมื่อวันที่ 21-12-22 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านท่าเสี้ยว สายไปหนองหิน เมื่อวันที่ 21-12-22 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผลชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านห้วยทราย สายบ้านนางบัวทอง ปากเมย (ข้างรีสอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 18-11-22 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผลชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านห้วยทราย สายบ้านนางสุภาพร พงษ์สาริกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 18-11-22 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผลชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านห้วยทราย สายบ้านนางบาง เสามรี ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 18-11-22 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านอ่างศิลา ซอยบ้านนางระนาด กองภา ถึงบ้านรำพึง โพธิ์ชัยสาร เมื่อวันที่ 14-11-22 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านห้วยทราย สามแยกบ้านนายสุพจน์ บุตรสานาม เมื่อวันที่ 14-11-22 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านหนองกลาง สายรอบหนองฮ่างฮะ เมื่อวันที่ 14-11-22 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านโนนตุ่น สายไปวัดป่าพุทธภาเวียง เมื่อวันที่ 14-11-22 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ม.6 บ้านอ่างศิลา เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จากวัดถ้ำพระสถิตย์เชื่อมบ้านธารทอง ม.5 บ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายทิศใต้หนองฮ่างฮะ ม.4 บ้านหนองกลาง เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
22 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายหนองหินเชื่อมวัดถ้ำจำปา ม.11 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายไปหนองหิน ม.1 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
24 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายจากบ้านโนนพันชาติเชื่อมหนองแดง ม.9 บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
25 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 1.สายไปโป่งปากหม้อ 2.สายวัดพุทธผาเวียงเชื่อมวัดป่ากิตติญานุสรณ์ ม.3 บ้านโนนตุ่น เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ม.10 บ้านธารทอง เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายไปฝายหนองหิน ม.2 บ้านท่าเสี้ยว เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายไปนา นางสงบ โพธิ์สาจันทร์ ม.8 บ้านถ้ำแข้ เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
29 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุุดเสี่ยหาย ม.7 บ้านโคกไร่ เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เสียหาย (หินลูกรัง) ม.3 บ้านโนนตุ่น เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
31 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายข้างวัดสว่างพัฒนาราม ม. 8 บ้านถ้ำแข้ เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ม. บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 27-09-22 ดาวน์โหลด
33 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล. ม.4 บ้านหนองกลาง เมื่อวันที่ 20-09-22 ดาวน์โหลด
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านโนนตุ่น เมื่อวันที่ 20-09-22 ดาวน์โหลด
35 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านท่าเสี้ยว สายบ้านนางชวนพิศ ถึงนานางลำดวน เมื่อวันที่ 20-09-22 ดาวน์โหลด
36 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสงเปือย ซอยข้างร้านภูเวียงผ้าม่าน เมื่อวันที่ 20-09-22 ดาวน์โหลด
37 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมเตาเผาขยะ อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 19-09-22 ดาวน์โหลด
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านถ้ำแข้ ม.8 เมื่อวันที่ 08-09-22 ดาวน์โหลด
39 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเตาเผาขยะ เมื่อวันที่ 08-09-22 ดาวน์โหลด
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาห้องเก็บของ เมื่อวันที่ 08-09-22 ดาวน์โหลด
41 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากจุดเดิมสายบ้านนางเลียบ ศรีรักษา ถึงบ้านนางศุภกานต์ ขำนอก ม. 6 บ้านอ่างศิลา เมื่อวันที่ 25-08-22 ดาวน์โหลด
42 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. เป็นผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกส์ ม.5 บ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 25-08-22 ดาวน์โหลด
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำห้องประชุม เมื่อวันที่ 04-08-22 ดาวน์โหลด
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน เมื่อวันที่ 04-08-22 ดาวน์โหลด
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายขันตี ภักดี ม.1 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 04-08-22 ดาวน์โหลด
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายศูนย์ แสนท้าว หมู่ที่ 1 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 04-08-22 ดาวน์โหลด
47 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสงเปือย เมื่อวันที่ 11-07-22 ดาวน์โหลด
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านสงเปือย ม.11 เมื่อวันที่ 06-07-22 ดาวน์โหลด
49 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.9 บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะ อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 31-05-22 ดาวน์โหลด
51 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายภูมูลเบ้า ม.2 บ้านท่าเสี้ยว เมื่อวันที่ 26-05-22 ดาวน์โหลด
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร่้างหอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสาย ม.9 บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 20-05-22 ดาวน์โหลด
53 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
54 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สาย อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.11 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com