AAC
การเงิน-การคลัง

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.9 บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะ อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 31-05-22 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายภูมูลเบ้า ม.2 บ้านท่าเสี้ยว เมื่อวันที่ 26-05-22 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร่้างหอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสาย ม.9 บ้านโนนพันชาติ เมื่อวันที่ 20-05-22 ดาวน์โหลด
5 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
6 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สาย อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.11 เมื่อวันที่ 11-02-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com